Я вже зареєстрований

Перейти до інформації та послуг у вашому персональному кабінеті.

Я ще не реєструвався

Ви не користуєтесь нашим інструментом? Зв'яжіться з нами, ми допоможемо вам у  будь-який час!

Страхування озимого ріпаку 2023-2024

Страхування озимого ріпаку 2023-2024

By y.tunik@maisadour.com - Увімкнено 25.04.2023

Страхування озимого ріпаку 2023-2024

Правила та умови проведення  Рекламної акції (надалі – «Акції)

Назва Акції:

Акційна пропозиція по озимому ріпаку від ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА» (надалі – «Акція»).

Мета проведення Акції:

Метою проведення Акції є збільшення обсягу продажу продукції, що реалізується ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА» в рамках його господарської діяльності, привернення уваги споживачів до своєї продукції та стимулювання споживачів до придбання продукції селекції групи компаній Маїсадур Семанс.

Період проведення Акції:

15.06.2023 року – 30.03.2024 року

Акційний товар:

В Акції бере участь наступна продукція: насіння озимого ріпаку бренда MAS Seeds селекції групи компаній Маїсадур Семанс (озимий ріпак Коламбія (COLUMBIA), Міранда (MIRANDA) та Весталь ( VESTAL) (надалі – «Акційна продукція»).

Місце проведення Акції:

Територія України, за винятком території Автономної Республіки Крим, Луганської та Донецької областей, інших населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 р. або будь-яких наступних змін до нього, територій та зон військових дій (незалежно від того, оголошена війна чи ні), а також інших територій, які визнані тимчасово окупованими територіями, відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»  від 18.01.2018 року.

Інформація про Замовника/Організатора:

Найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАС СІДС УКРАЇНА»

Місцезнаходження:

вул. Луганська 50, с. Могилів, Дніпропетровська область, 51040, Україна

Поштова адреса:

вул. Соборна 59-Б, с. Велика Олександрівка, Київська область, 08320, Україна

Код за ЄДРПОУ:

35570547

ІПН:

355705426509

Номер свідоцтва платника ПДВ:

100344677

Детальні умови участі в Акції, права та обов’язки учасників Акції:

1) Учасниками Акції можуть бути повнолітні фізичні особи, фізичні особи-підприємці, які не є працівниками Замовника/Організатора Акції та членами їх сімей, а також не є особами і членами сімей осіб, які беруть участь в підготовці проведення даної Акції, та юридичні особи (надалі – «Учасник», «Учасники»).

2) Для участі в Акції Учасник має придбати у одного з дистриб’юторів ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА», вказаних на сайті masseeds.ua, насіння озимого ріпаку Коламбія (COLUMBIA), Міранда (MIRANDA) та Весталь ( VESTAL) бренда MAS Seeds селекції групи компаній Маїсадур Семанс у кількості не менше 30 (тридцяти) мішків.

3) Один Учасник Акції гарантовано має право на отримання Компенсації посівів при купівлі не менше 30 мішків Акційної продукції бренда MAS Seeds селекції групи компаній Маїсадур Семанс.

4) Учасники зобов’язані дотримуватися всіх умов Акції.

Порядок та строки отримання Компенсації:

1) Учасник Акції має право на отримання Компенсації у разі надання всіх відповідних актів та документів зазначених в цих Правилах.

2) Учасник Акції отримує право на Компенсацію після надання актів фактичного відвантаження Акційної продукції, законтрактованої в період з 15.06.2023 по 30.09.2023 року. Факт відвантаження Акційної продукції підтверджується копією видаткової накладної.

3) Учасник Акції повинен скласти акт у присутності представника чи довіреної особи Замовника, підтверджуючий факт посіву та стан посівів перед входом в зиму (рослини озимого ріпаку повинні входити в зиму з діаметром кореневої шийки 6-12 мм, мінімальна кількість справжніх листків 6-8 шт., виніс точки росту не більше 8 мм від поверхні ґрунту, густота оптимальна для регіону посіву, – згідно рекомендації ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА»). Учасник Акції (його представник) зобов’язаний передати Замовнику Акт огляду поля з посівом Акційної продукції до 18.12.2023 року.

4) Учасник Акції повинен скласти акт у присутності представника чи довіреної особи ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА», підтверджуючий факт загибелі посівів озимого ріпаку від морозів. Загибель посівів озимого ріпаку MAS Seeds можна вважати при густоті стояння (ГС) на полі, яка або дорівнює або э меншою ніж 150 000 рослин на гектар (ГС ≤150 000 рос/га). Це є умовою настання страхового випадку.

5) Учасник Акції повинен надати довідку з відділу статистики щодо списання загиблих площ озимого ріпаку.

6) Компенсація розповсюджується виключно для господарств, які застосовують повну інтенсивну технологію вирощування, яка включає в себе повний хімічний захист від бур’янів, хвороб та шкідників із застосуванням росторегулюючих препаратів восени та відповідної системи внесення добрив.

7) Під Компенсацією розуміється продаж насіння бренда MAS Seeds селекції групи компаній Маїсадур Семанс за ціною 1 грн. без ПДВ.

8) Під Компенсацією розуміється відшкодування насіння кукурудзи чи соняшнику бренда MAS Seeds селекції групи компаній Маїсадур Семанс на площу озимого ріпаку, що загинула від морозів в період сезону 2023-2024 рр. на вибір ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА», але обов’язково рекомендованих Замовником гібридів для відповідної зони посіву та технології.

9) Замовник Акції залишає за собою право запросити документальне підтвердження факту купівлі Акційної продукції до 30.09.2023 р.

10) Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Компенсації. Відмова від виконання будь-яких положень цих Правил, та/або ненадання/неповне надання визначених вище документів, та/або невиконання (неналежне виконання) всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє Учасника Акції права на отримання Компенсації. При цьому такий Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання Компенсації, та не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

Порядок інформування Учасників Акції про умови Акцій:

1) Рекламна інформація про проведення Акції буде розміщена Замовником/Організатором в період з 15.06.2023 року – 30.03.2024 року в пресі, мережі Інтернет, на офіційних сторінках Організатора у соціальних мережах Facebook, Instagram та каналі Telegram. Також про умови та місце проведення Акції можна буде дізнатися на офіційному сайті Організатора Акції masseeds.ua.

2) Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення Правил Акції на весь Період проведення Акції на сайті masseeds.ua.

Інші умови:

1) Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються дотримуватись і виконувати їх.

2) Всі результати Акції та/або рішення Замовника/Організатора Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

3) Замовник Акції не несе відповідальності перед Учасниками Акції стосовно подальшого використання Компенсації, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданою Компенсацією з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Компенсації.

4) Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила на будь-якому етапі проведення Акції, в тому числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови отримання та використання Компенсації з їх публікацією на сайті masseeds.ua.

5) Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.

6) У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

7) При умові, якщо Учасник повертає придбане насіння дистриб’ютору, він втрачає право на участь в Акції та отримання Компенсації.

8) Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного їх виконання вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Компенсації, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

9) Акція дійсна лише для кінцевих споживачів.

Персональні дані:

1) Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України.

2) Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

 

Керівник з маркетингу                                                                Молокович О.О.

Читати також